King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DANIEL 11
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Dan 11:1
ואני בשׁנת אחת לדריושׁ המדי עמדי למחזיק ולמעוז׃
Dan 11:2
ועתה אמת אגיד לך  הנה  עוד שׁלשׁה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשׁיר עשׁר גדול מכל וכחזקתו בעשׁרו יעיר הכל את מלכות יון׃
Dan 11:3
ועמד מלך גבור ומשׁל ממשׁל רב ועשׂה כרצונו׃
Dan 11:4
וכעמדו תשׁבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השׁמים ולא לאחריתו ולא כמשׁלו אשׁר משׁל כי תנתשׁ מלכותו ולאחרים מלבד אלה׃
Dan 11:5
ויחזק מלך הנגב ומן שׂריו ויחזק עליו ומשׁל ממשׁל רב ממשׁלתו׃
Dan 11:6
ולקץ שׁנים יתחברו ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשׂות מישׁרים ולא תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים׃
Dan 11:7
ועמד מנצר שׁרשׁיה כנו ויבא אל החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשׂה בהם  והחזיק׃
Dan 11:8
וגם אלהיהם עם נסכיהם עם כלי חמדתם כסף וזהב בשׁבי יבא מצרים והוא שׁנים יעמד ממלך הצפון׃
Dan 11:9
ובא במלכות מלך הנגב ושׁב אל אדמתו׃
Dan 11:10
ובנו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושׁטף ועבר וישׁב ויתגרו עד מעזה׃
Dan 11:11
ויתמרמר מלך הנגב ויצא ונלחם עמו עם מלך הצפון והעמיד המון רב ונתן ההמון בידו׃
Dan 11:12
ונשׂא ההמון ירום לבבו והפיל רבאות ולא יעוז׃
Dan 11:13
ושׁב מלך הצפון והעמיד המון רב מן הראשׁון ולקץ העתים שׁנים יבוא בוא בחיל גדול וברכושׁ רב׃
Dan 11:14
ובעתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשׂאו להעמיד חזון ונכשׁלו׃
Dan 11:15
ויבא מלך הצפון וישׁפך סוללה ולכד עיר מבצרות וזרעות הנגב לא יעמדו ועם מבחריו ואין כח לעמד׃
Dan 11:16
ויעשׂ הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ הצבי וכלה בידו׃
Dan 11:17
וישׂם פניו לבוא בתקף כל מלכותו וישׁרים עמו ועשׂה ובת הנשׁים יתן לו  להשׁחיתה ולא תעמד ולא לו  תהיה׃  
Dan 11:18
וישׁב פניו לאיים ולכד רבים והשׁבית קצין חרפתו לו  בלתי  חרפתו ישׁיב׃
Dan 11:19
וישׁב פניו למעוזי ארצו ונכשׁל ונפל ולא ימצא׃
Dan 11:20
ועמד על כנו מעביר נוגשׂ הדר מלכות ובימים אחדים ישׁבר ולא באפים ולא במלחמה׃
Dan 11:21
ועמד על כנו נבזה ולא נתנו עליו הוד מלכות ובא בשׁלוה והחזיק מלכות בחלקלקות׃
Dan 11:22
וזרעות השׁטף ישׁטפו מלפניו וישׁברו וגם נגיד ברית׃
Dan 11:23
ומן התחברות אליו יעשׂה מרמה ועלה ועצם במעט גוי׃
Dan 11:24
בשׁלוה ובמשׁמני מדינה יבוא ועשׂה אשׁר לא עשׂו אבתיו  ואבות  אבתיו  בזה ושׁלל ורכושׁ להם יבזור ועל מבצרים יחשׁב מחשׁבתיו ועד עת׃
Dan 11:25
ויער כחו ולבבו על מלך הנגב בחיל גדול ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל גדול ועצום עד מאד ולא יעמד כי יחשׁבו עליו מחשׁבות׃
Dan 11:26
ואכלי פת  בגו  ישׁברוהו וחילו ישׁטוף ונפלו חללים רבים׃
Dan 11:27
ושׁניהם המלכים לבבם למרע ועל שׁלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד׃
Dan 11:28
וישׁב ארצו ברכושׁ גדול ולבבו על ברית קדשׁ ועשׂה ושׁב לארצו׃
Dan 11:29
למועד ישׁוב ובא בנגב ולא תהיה כראשׁנה וכאחרנה׃
Dan 11:30
ובאו בו  ציים  כתים ונכאה ושׁב וזעם על ברית קודשׁ ועשׂה ושׁב ויבן על עזבי ברית קדשׁ׃
Dan 11:31
וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדשׁ המעוז והסירו התמיד ונתנו השׁקוץ משׁומם׃
Dan 11:32
ומרשׁיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשׂו׃
Dan 11:33
ומשׂכילי עם יבינו לרבים ונכשׁלו בחרב ובלהבה בשׁבי ובבזה ימים׃
Dan 11:34
ובהכשׁלם יעזרו עזר מעט ונלוו עליהם רבים בחלקלקות׃
Dan 11:35
ומן המשׂכילים יכשׁלו לצרוף בהם  ולברר  וללבן עד עת קץ כי עוד למועד׃
Dan 11:36
ועשׂה כרצונו המלך ויתרומם ויתגדל על כל אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד כלה זעם כי נחרצה נעשׂתה׃
Dan 11:37
ועל אלהי אבתיו  לא  יבין ועל חמדת נשׁים ועל כל אלוה לא יבין כי על כל יתגדל׃
Dan 11:38
ולאלה מעזים על כנו יכבד ולאלוה אשׁר לא ידעהו אבתיו  יכבד בזהב ובכסף ובאבן  יקרה ובחמדות׃
Dan 11:39
ועשׂה למבצרי מעזים עם אלוה נכר אשׁר הכיר ירבה כבוד והמשׁילם ברבים ואדמה יחלק במחיר׃
Dan 11:40
ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישׂתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשׁים ובאניות רבות ובא בארצות ושׁטף ועבר׃
Dan 11:41
ובא בארץ הצבי ורבות יכשׁלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשׁית בני עמון׃
Dan 11:42
וישׁלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה׃
Dan 11:43
ומשׁל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשׁים במצעדיו׃
Dan 11:44
ושׁמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשׁמיד ולהחרים רבים׃
Dan 11:45
ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר צבי קדשׁ ובא עד קצו ואין עוזר׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.