King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - EXODUS 34
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Exo 34:1
ויאמר יהוה אל משׁה פסל לך  שׁני  לחת  אבנים  כראשׁנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשׁר היו על הלחת הראשׁנים אשׁר שׁברת׃
Exo 34:2
והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי  שׁם  על  ראשׁ  ההר׃  
Exo 34:3
ואישׁ לא יעלה עמך וגם אישׁ אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא׃
Exo 34:4
ויפסל שׁני לחת אבנים  כראשׁנים וישׁכם משׁה בבקר ויעל אל הר סיני כאשׁר צוה יהוה אתו ויקח בידו שׁני לחת אבנים׃  
Exo 34:5
וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שׁם ויקרא בשׁם יהוה׃
Exo 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
Exo 34:7
נצר חסד לאלפים נשׂא עון ופשׁע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות  על  בנים  ועל  בני  בנים  על  שׁלשׁים ועל רבעים׃
Exo 34:8
וימהר משׁה ויקד ארצה וישׁתחו׃
Exo 34:9
ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשׁה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו׃
Exo 34:10
ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשׂה נפלאת אשׁר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשׁר אתה בקרבו את מעשׂה יהוה כי נורא הוא אשׁר אני עשׂה עמך׃
Exo 34:11
שׁמר לך  את  אשׁר  אנכי  מצוך  היום  הנני  גרשׁ  מפניך  את  האמרי  והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי׃
Exo 34:12
השׁמר לך  פן  תכרת  ברית ליושׁב הארץ אשׁר אתה בא עליה פן יהיה למוקשׁ בקרבך׃
Exo 34:13
כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשׁברון ואת אשׁריו תכרתון׃
Exo 34:14
כי לא תשׁתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שׁמו אל קנא הוא׃
Exo 34:15
פן תכרת ברית ליושׁב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת  מזבחו׃
Exo 34:16
ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן׃
Exo 34:17
אלהי מסכה לא תעשׂה׃
Exo 34:18
את חג המצות תשׁמר שׁבעת ימים תאכל מצות אשׁר צויתך למועד חדשׁ האביב  כי  בחדשׁ  האביב  יצאת  ממצרים׃
Exo 34:19
כל פטר רחם לי  וכל  מקנך  תזכר  פטר  שׁור  ושׂה׃  
Exo 34:20
ופטר חמור תפדה בשׂה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם׃
Exo 34:21
שׁשׁת ימים תעבד וביום השׁביעי תשׁבת בחרישׁ ובקציר תשׁבת׃
Exo 34:22
וחג שׁבעת תעשׂה לך  בכורי  קציר  חטים  וחג  האסיף  תקופת  השׁנה׃
Exo 34:23
שׁלשׁ פעמים בשׁנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישׂראל׃
Exo 34:24
כי אורישׁ גוים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד אישׁ את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שׁלשׁ פעמים בשׁנה׃
Exo 34:25
לא תשׁחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח׃
Exo 34:26
ראשׁית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשׁל גדי בחלב אמו׃
Exo 34:27
ויאמר יהוה אל משׁה כתב לך  את  הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישׂראל׃
Exo 34:28
ויהי שׁם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שׁתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשׂרת הדברים׃
Exo 34:29
ויהי ברדת משׁה מהר סיני ושׁני לחת העדת ביד משׁה ברדתו מן ההר ומשׁה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו׃
Exo 34:30
וירא אהרן וכל בני ישׂראל את משׁה והנה קרן עור פניו וייראו מגשׁת אליו׃
Exo 34:31
ויקרא אלהם משׁה וישׁבו אליו אהרן וכל הנשׂאים בעדה וידבר משׁה אלהם׃
Exo 34:32
ואחרי כן נגשׁו כל בני ישׂראל ויצום את כל אשׁר דבר יהוה אתו בהר סיני׃
Exo 34:33
ויכל משׁה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה׃
Exo 34:34
ובבא משׁה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישׂראל את אשׁר יצוה׃
Exo 34:35
וראו בני ישׂראל את פני משׁה כי קרן עור פני משׁה והשׁיב משׁה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.