King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 34
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 34:1
הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה ונבוכדראצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשׁלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושׁלם ועל כל עריה לאמר׃
Jer 34:2
כה אמר יהוה אלהי ישׂראל הלך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושׂרפה באשׁ׃
Jer 34:3
ואתה לא תמלט מידו כי תפשׂ תתפשׂ ובידו תנתן ועיניך את עיני מלך בבל תראינה ופיהו את פיך ידבר ובבל תבוא׃
Jer 34:4
אך שׁמע דבר יהוה צדקיהו מלך יהודה כה אמר יהוה עליך לא תמות בחרב׃
Jer 34:5
בשׁלום תמות וכמשׂרפות אבותיך  המלכים הראשׁנים אשׁר היו לפניך כן ישׂרפו לך  והוי  אדון יספדו לך  כי  דבר אני דברתי נאם יהוה׃
Jer 34:6
וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושׁלם׃
Jer 34:7
וחיל מלך בבל נלחמים על ירושׁלם ועל כל ערי יהודה הנותרות אל לכישׁ ואל עזקה כי הנה נשׁארו בערי יהודה ערי מבצר׃
Jer 34:8
הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשׁר בירושׁלם לקרא להם דרור׃
Jer 34:9
לשׁלח אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו העברי והעבריה חפשׁים לבלתי עבד בם  ביהודי  אחיהו אישׁ׃
Jer 34:10
וישׁמעו כל השׂרים וכל העם אשׁר באו בברית לשׁלח אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו חפשׁים לבלתי עבד בם  עוד  וישׁמעו וישׁלחו׃
Jer 34:11
וישׁובו אחרי כן וישׁבו את העבדים ואת השׁפחות אשׁר שׁלחו חפשׁים ויכבישׁום לעבדים ולשׁפחות׃
Jer 34:12
ויהי דבר יהוה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר׃
Jer 34:13
כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אנכי כרתי ברית את אבותיכם  ביום הוצאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמר׃
Jer 34:14
מקץ שׁבע שׁנים תשׁלחו אישׁ את אחיו העברי אשׁר ימכר לך  ועבדך  שׁשׁ שׁנים ושׁלחתו חפשׁי מעמך ולא שׁמעו אבותיכם  אלי ולא הטו את אזנם׃
Jer 34:15
ותשׁבו אתם היום ותעשׂו את הישׁר בעיני לקרא דרור אישׁ לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשׁר נקרא שׁמי עליו׃
Jer 34:16
ותשׁבו ותחללו את שׁמי ותשׁבו אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו אשׁר שׁלחתם חפשׁים לנפשׁם ותכבשׁו אתם להיות לכם  לעבדים  ולשׁפחות׃
Jer 34:17
לכן כה אמר יהוה אתם לא שׁמעתם אלי לקרא דרור אישׁ לאחיו ואישׁ לרעהו הנני קרא לכם  דרור  נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ׃
Jer 34:18
ונתתי את האנשׁים העברים את ברתי אשׁר לא הקימו את דברי הברית אשׁר כרתו לפני העגל אשׁר כרתו לשׁנים ויעברו בין בתריו׃
Jer 34:19
שׂרי יהודה ושׂרי ירושׁלם הסרסים והכהנים וכל עם הארץ העברים בין בתרי העגל׃
Jer 34:20
ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם והיתה נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ׃
Jer 34:21
ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שׂריו אתן ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם׃
Jer 34:22
הנני מצוה נאם יהוה והשׁבתים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושׂרפה באשׁ ואת ערי יהודה אתן שׁממה מאין ישׁב׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.