King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JOEL 3
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Joe 3:1 (4:1)
כי  הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשׁר אשׁוב את שׁבות יהודה וירושׁלם׃
Joe 3:2 (4:2)
וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושׁפט ונשׁפטתי עמם שׁם על עמי ונחלתי ישׂראל אשׁר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃
Joe 3:3 (4:3)
ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישׁתו׃
Joe 3:4 (4:4)
וגם מה אתם לי  צר  וצידון וכל גלילות פלשׁת הגמול אתם משׁלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשׁיב גמלכם בראשׁכם׃
Joe 3:5 (4:5)
אשׁר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃
Joe 3:6 (4:6)
ובני יהודה ובני ירושׁלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃
Joe 3:7 (4:7)
הנני מעירם מן המקום אשׁר מכרתם אתם שׁמה והשׁבתי גמלכם בראשׁכם׃
Joe 3:8 (4:8)
ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשׁבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר׃
Joe 3:9 (4:9)
קראו זאת בגוים קדשׁו מלחמה העירו הגבורים יגשׁו יעלו כל אנשׁי המלחמה׃
Joe 3:10 (4:10)
כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלשׁ יאמר גבור אני׃
Joe 3:11 (4:11)
עושׁו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שׁמה הנחת יהוה גבוריך׃
Joe 3:12 (4:12)
יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושׁפט כי שׁם אשׁב לשׁפט את כל הגוים מסביב׃
Joe 3:13 (4:13)
שׁלחו מגל כי בשׁל קציר באו רדו כי מלאה גת השׁיקו היקבים כי רבה רעתם׃
Joe 3:14 (4:14)
המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃
Joe 3:15 (4:15)
שׁמשׁ וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
Joe 3:16 (4:16)
ויהוה מציון ישׁאג ומירושׁלם יתן קולו ורעשׁו שׁמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישׂראל׃
Joe 3:17 (4:17)
וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שׁכן בציון הר קדשׁי והיתה ירושׁלם קדשׁ וזרים לא יעברו בה  עוד׃  
Joe 3:18 (4:18)
והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשׁקה את נחל השׁטים׃
Joe 3:19 (4:19)
מצרים לשׁממה תהיה ואדום למדבר שׁממה תהיה מחמס בני יהודה אשׁר שׁפכו דם נקיא בארצם׃
Joe 3:20 (4:20)
ויהודה לעולם תשׁב וירושׁלם לדור ודור׃
Joe 3:21 (4:21)
ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שׁכן בציון׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.