King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 SAMUEL 30
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Sa 30:1
ויהי בבא דוד ואנשׁיו צקלג ביום השׁלישׁי ועמלקי פשׁטו אל נגב ואל צקלג ויכו את צקלג וישׂרפו אתה באשׁ׃
1Sa 30:2
וישׁבו את הנשׁים אשׁר בה  מקטן  ועד  גדול  לא  המיתו  אישׁ  וינהגו וילכו לדרכם׃
1Sa 30:3
ויבא דוד ואנשׁיו אל העיר והנה שׂרופה באשׁ ונשׁיהם ובניהם ובנתיהם נשׁבו׃
1Sa 30:4
וישׂא דוד והעם אשׁר אתו את קולם ויבכו עד אשׁר אין בהם  כח  לבכות׃
1Sa 30:5
ושׁתי נשׁי דוד נשׁבו אחינעם היזרעלית ואביגיל  אשׁת  נבל  הכרמלי׃
1Sa 30:6
ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפשׁ כל העם אישׁ על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו׃
1Sa 30:7
ויאמר דוד אל אביתר  הכהן  בן  אחימלך הגישׁה נא לי  האפד  ויגשׁ  אביתר  את  האפד  אל  דוד׃  
1Sa 30:8
וישׁאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה האשׂגנו ויאמר לו  רדף  כי  השׂג  תשׂיג  והצל  תציל׃  
1Sa 30:9
וילך דוד הוא ושׁשׁ מאות אישׁ אשׁר אתו ויבאו עד נחל הבשׂור והנותרים עמדו׃
1Sa 30:10
וירדף דוד הוא וארבע מאות אישׁ ויעמדו מאתים אישׁ אשׁר פגרו מעבר את נחל הבשׂור׃
1Sa 30:11
וימצאו אישׁ מצרי בשׂדה ויקחו אתו אל דוד ויתנו לו  לחם  ויאכל  וישׁקהו מים׃
1Sa 30:12
ויתנו לו  פלח  דבלה  ושׁני  צמקים  ויאכל  ותשׁב  רוחו  אליו  כי  לא  אכל  לחם  ולא  שׁתה  מים שׁלשׁה ימים ושׁלשׁה לילות׃
1Sa 30:13
ויאמר לו  דוד  למי  אתה  ואי  מזה  אתה  ויאמר  נער  מצרי  אנכי  עבד  לאישׁ  עמלקי  ויעזבני אדני כי חליתי היום שׁלשׁה׃
1Sa 30:14
אנחנו פשׁטנו נגב הכרתי ועל אשׁר ליהודה ועל נגב כלב ואת צקלג שׂרפנו באשׁ׃
1Sa 30:15
ויאמר אליו דוד התורדני אל הגדוד הזה ויאמר השׁבעה לי  באלהים  אם  תמיתני ואם תסגרני ביד אדני ואורדך אל הגדוד הזה׃
1Sa 30:16
וירדהו והנה נטשׁים על פני כל הארץ אכלים ושׁתים וחגגים בכל השׁלל הגדול אשׁר לקחו מארץ פלשׁתים ומארץ יהודה׃
1Sa 30:17
ויכם דוד מהנשׁף ועד הערב למחרתם ולא נמלט מהם אישׁ כי אם ארבע מאות אישׁ נער אשׁר רכבו על הגמלים וינסו׃
1Sa 30:18
ויצל דוד את כל אשׁר לקחו עמלק ואת שׁתי נשׁיו הציל דוד׃
1Sa 30:19
ולא נעדר להם  מן  הקטן  ועד  הגדול  ועד  בנים  ובנות  ומשׁלל ועד כל אשׁר לקחו להם  הכל  השׁיב  דוד׃  
1Sa 30:20
ויקח דוד את כל הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שׁלל דוד׃
1Sa 30:21
ויבא דוד אל מאתים האנשׁים אשׁר פגרו מלכת אחרי דוד וישׁיבם בנחל הבשׂור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשׁר אתו ויגשׁ דוד את העם וישׁאל להם  לשׁלום׃  
1Sa 30:22
ויען כל אישׁ רע ובליעל מהאנשׁים אשׁר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשׁר לא הלכו עמי לא נתן להם  מהשׁלל  אשׁר  הצלנו  כי  אם  אישׁ  את  אשׁתו  ואת  בניו  וינהגו וילכו׃
1Sa 30:23
ויאמר דוד לא תעשׂו כן אחי את אשׁר נתן יהוה לנו  וישׁמר  אתנו  ויתן  את  הגדוד  הבא  עלינו  בידנו׃
1Sa 30:24
ומי ישׁמע לכם  לדבר  הזה  כי  כחלק  הירד  במלחמה וכחלק הישׁב על הכלים יחדו יחלקו׃
1Sa 30:25
ויהי מהיום ההוא ומעלה וישׂמה לחק ולמשׁפט לישׂראל עד היום הזה׃
1Sa 30:26
ויבא דוד אל צקלג וישׁלח מהשׁלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם  ברכה  משׁלל  איבי  יהוה׃  
1Sa 30:27
לאשׁר בבית  אל  ולאשׁר ברמות  נגב  ולאשׁר ביתר׃
1Sa 30:28
ולאשׁר בערער ולאשׁר בשׂפמות ולאשׁר באשׁתמע׃
1Sa 30:29
ולאשׁר ברכל ולאשׁר בערי הירחמאלי ולאשׁר בערי הקיני׃
1Sa 30:30
ולאשׁר בחרמה ולאשׁר בבור  עשׁן  ולאשׁר בעתך׃
1Sa 30:31
ולאשׁר בחברון ולכל המקמות אשׁר התהלך שׁם דוד הוא ואנשׁיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.