ПЛОХАЯ РЕКЛАМА?

ВЫ КРИСТИАН?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ -1 Фессалоникийцам 4:8
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  TEXT: БИБ - БИБ-2 - КОМ - КОМ-2   |   AUDIO: АУДИО - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL - РУССКАЯ

  HELPS: РУС - UKR - BULG - POL - ROM - РУС-82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - РУС-DARBY - РУС-GEN - РУС-LOP - РУС-MAC - РУС-SIR - РУС-TSK


  Русская 1982 Библия

  4:8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.


  Еврейский / Греческий лексикон Стронга

  τοιγαρουν
  5105 ο 3588 αθετων 114 5723 ουκ 3756 ανθρωπον 444 αθετει 114 5719 αλλα 235 τον 3588 θεον 2316 τον 3588 και 2532 δοντα 1325 5631 το 3588 πνευμα 4151 αυτου 846 το 3588 αγιον 40 εις 1519 ημας 2248
  Украинская Библия

  4:8 Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав Свого Духа Святого.


  Ыйык Китеп
  4:8 Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге өзүнүн Ыйык Рухун берген Кудайга баш ийбеген болот.

  Русская Библия

  4:8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.


  Греческий Библия
  τοιγαρουν
  5105 ο 3588 αθετων 114 5723 ουκ 3756 ανθρωπον 444 αθετει 114 5719 αλλα 235 τον 3588 θεον 2316 τον 3588 και 2532 δοντα 1325 5631 το 3588 πνευμα 4151 αυτου 846 το 3588 αγιον 40 εις 1519 ημας 2248
  Czech BKR
  4:8 A protoћ kdo by pohrdal tнmto, ne иlovмkem pohrdб, ale Bohem, kterэћ i dal Ducha svйho svatйho nбm.

  Болгарская Библия

  4:8 Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светият Си Дух.


  Croatian Bible

  4:8 Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje иovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.


  Сокровища Духовных Знаний
  VERSE 	(8) - 

  1Sa 8:7; 10:19 Joh 12:48


  Толковая Библия преемников А.Лопухина

  3-8

  Здесь Ап. касается самого больного места в нравственной жизни Ф-ких христиан, сведения о которой он получил через Тимофея. Недавно обращенные Ф-цы не могли сразу порвать связи с своим прошлым, когда многое считалось безразличным, особенно, в области половой жизни.
  Апостол вновь здесь напоминает Ф. постановление Иерусалимского собора: "храните себе самех от блуда", ибо "воля Божия", уже освятившая их, требует от них совершенной чистоты. Отсюда - необходимо, чтобы каждый умел (eidenai - знать, как результат навыка, "ибо чистота не мимолетный пульс, но упражнение, навык" - Lightfoot) "to eautou skeuoV ktasqai" - "соблюдать свой сосуд" в святости и чести" (русс. пер.). Здесь главное затруднение возникает от того, как понимать слово skeuoV. Возможны два понимания; по одному - skeuoV - это наше тело, по другому - это метафорическое выражение, употребленное здесь вместо слова "жена". Второе толкование защищают Феодор Мопсуетский и Блаж. Августин (suum vas possidere, hoc est, uxorem suam в с. jul. Pelag. IV:10) и многие современные комментаторы. Название жены "сосудом" не есть нечто неожиданное (хотя 1Пет. III:7 сюда не имеет отношения); оно встречается у раввинических писателей; а глагол ktasqai в значении "жениться" - употребляется у LXX (Руфь~">Руфь IV:10 и др.). Если принять это толкование, то мысль будет отчасти та же, что и в 1Кор.VII:2, хотя с иным несколько оттенком. "Хотя со стороны отрицательной porneia воспрещается, со стороны положительной одинаково ясно внушаются чистота и святость в отношении к заповеди Божией, данной в Быт I:28" (Ellicott Thessalonians, стр. 53). Но против этого толкования можно указать на два соображения: а) слово skeuoV в этом смысле нигде не встречается в Н. 3. ; и б) если бы Ап. воспользовался этим выражением, мы были бы вправе приписать ему крайне низкий и чувственный взгляд и на женщину и на брак. Лучше, поэтому, остановиться на первом толковании, принятом у Тертуллиана (Caro... vas vocatar apud Apostolam, quamjubet in honori tractare - De resurrectione carnis. 16), Златоуста, Феодорита и др. Название тела сосудом встречается еще в древности - так, напр., у Лукреция в его De rerum natura, III:440: "corpus, qaod vas quasi constitit ejus"... Есть такое употребление выражения и у самого Ап. Павла во 2Кор. IV:7, и встречается у мужей Апостольских, напр., у Ап. Варнавы в его послании, гл. VII, "to skeuoV tou pneumatoV", трудность заключается лишь в глаголе ktasqai, который в данном случае нужно будет перевести словом "обладать", "хранить", каковой смысл этот глагол имеет лишь в прош. сов. kekthsqai. "Но если судить по данным из папирусов, то, по-видимому, можно думать, что по крайней мере в обычной разговорной речи это значение уже не было связано исключительно с прош. врем. " (Milligan, op. с. 49 стр.). "Не в страсти похотения" - когда похоть приобретает характер не вне стоящего обольщения, а внутри действующей страсти, внутреннего соуслаждения греху, принципа, властвующего над внутренним человеком (Рим VI:12). "Как и язычники, не знающие Бога" - разврат языческого мира, по мысли Ап. Павла обязан своим существованием неведению истинного Бога. "Св. Павел ничего не знает о распространенном (но поверхностном) разделении между религиею и моралью. Он смотрит на последние как на нечто неразделимое" (Lightfoot, op. с. 56). Ст. 6 продолжает разъяснять мысль ст. 3-4. Ст. 3-4 запрещает pornia, ст. 6 указывает на крайнюю предосудительность moiceia. Так по поводу этого стиха Св. Златоуст говорит: "entauqa peri moiceiaV fhsin; anwterw de kai peri porneiaV pashV" (Migne, Series Graeca, tom. 62, стр. 424). Понимать этот стих в смысле запрещения лихоимства и корыстолюбия не позволяет, во первых, контекст речи, и особенно ст. 7, и, во вторых, выражение to pragmati ("в вещи" - по слав. ; по русс: "ни в чем"), которое, будучи с членом, прямо указывает на предмет, о котором теперь идет речь - т. е. на грехи плотской похоти. Ст. 7 ярко указывает на то, почему Ф. должны удерживаться от блуда и прелюбодеяния: они призваны Богом не к нечистоте, а к святости. Последняя должна быть всепроникающей атмосферой, в которой должна расти и протекать жизнь христианина. Отвергающий это состояние отвергает Бога, давшего ему залог освящения - Св. Духа. "Этот дар Духа, как бы так говорит Ап., ставит вас в совершенно иное отношение к Богу, чем то, в котором вы были прежде. Этот дар - свидетельство в ваших душах против нечистоты. Этот дар - знак, что Бог освятил вас для Себя, но он и залог отмщения, если вы оскверните то, что уже не принадлежит вам, а Богу" (по Lightfoot'у, op. с. стр. 58). Сравни 1Кор.III:16.  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ

  God Rules.NET