King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 19
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ki 19:1
ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה׃
2Ki 19:2
וישׁלח את אליקים אשׁר על הבית ושׁבנא הספר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל ישׁעיהו הנביא בן אמוץ׃
2Ki 19:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משׁבר וכח אין ללדה׃
2Ki 19:4
אולי ישׁמע יהוה אלהיך את כל דברי רב  שׁקה  אשׁר  שׁלחו  מלך  אשׁור  אדניו  לחרף  אלהים  חי  והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃
2Ki 19:5
ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל ישׁעיהו׃
2Ki 19:6
ויאמר להם  ישׁעיהו  כה  תאמרון אל אדניכם כה אמר יהוה אל תירא מפני הדברים אשׁר שׁמעת אשׁר גדפו נערי מלך אשׁור אתי׃
2Ki 19:7
הנני נתן בו  רוח  ושׁמע  שׁמועה ושׁב לארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
2Ki 19:8
וישׁב רב  שׁקה  וימצא  את  מלך  אשׁור  נלחם  על  לבנה  כי  שׁמע  כי  נסע  מלכישׁ׃
2Ki 19:9
וישׁמע אל תרהקה מלך כושׁ לאמר הנה יצא להלחם אתך וישׁב וישׁלח מלאכים אל חזקיהו לאמר׃
2Ki 19:10
כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישׁאך אלהיך אשׁר אתה בטח בו  לאמר  לא  תנתן  ירושׁלם ביד מלך אשׁור׃
2Ki 19:11
הנה אתה שׁמעת את אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
2Ki 19:12
ההצילו אתם אלהי הגוים אשׁר שׁחתו אבותי  את  גוזן  ואת  חרן  ורצף  ובני  עדן  אשׁר  בתלאשׂר׃
2Ki 19:13
איו מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
2Ki 19:14
ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית יהוה ויפרשׂהו חזקיהו לפני יהוה׃
2Ki 19:15
ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ׃
2Ki 19:16
הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עיניך וראה ושׁמע את דברי סנחריב אשׁר שׁלחו לחרף אלהים חי׃
2Ki 19:17
אמנם יהוה החריבו מלכי אשׁור את הגוים ואת ארצם׃
2Ki 19:18
ונתנו את אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אם מעשׂה ידי אדם עץ ואבן  ויאבדום׃  
2Ki 19:19
ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו נא מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך׃
2Ki 19:20
וישׁלח ישׁעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשׁור שׁמעתי׃
2Ki 19:21
זה הדבר אשׁר דבר יהוה עליו בזה לך  לעגה  לך  בתולת בת ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃
2Ki 19:22
את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימות קול ותשׂא מרום עיניך על קדושׁ ישׂראל׃
2Ki 19:23
ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשׁיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו׃
2Ki 19:24
אני קרתי ושׁתיתי מים זרים ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור׃
2Ki 19:25
הלא שׁמעת למרחוק אתה עשׂיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשׁות גלים נצים ערים בצרות׃
2Ki 19:26
וישׁביהן קצרי יד חתו ויבשׁו היו עשׂב שׂדה וירק דשׁא חציר גגות ושׁדפה לפני קמה׃
2Ki 19:27
ושׁבתך וצאתך ובאך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
2Ki 19:28
יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁבתיך בדרך אשׁר באת׃
2Ki 19:29
וזה לך  האות  אכול  השׁנה  ספיח  ובשׁנה השׁנית סחישׁ ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים׃
2Ki 19:30
ויספה פליטת בית יהודה הנשׁארה שׁרשׁ למטה ועשׂה פרי למעלה׃
2Ki 19:31
כי מירושׁלם תצא שׁארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה תעשׂה זאת׃
2Ki 19:32
לכן כה אמר יהוה אל מלך אשׁור לא יבא אל העיר הזאת ולא יורה שׁם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישׁפך עליה סללה׃
2Ki 19:33
בדרך אשׁר יבא בה  ישׁוב  ואל  העיר  הזאת  לא  יבא  נאם  יהוה׃  
2Ki 19:34
וגנותי אל העיר הזאת להושׁיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
2Ki 19:35
ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשׁור מאה שׁמונים וחמשׁה אלף וישׁכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
2Ki 19:36
ויסע וילך וישׁב סנחריב מלך אשׁור וישׁב בנינוה׃
2Ki 19:37
ויהי הוא משׁתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושׂראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר  חדן  בנו  תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.