King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 12
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 12:1
וישׁלח יהוה את נתן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו  שׁני  אנשׁים היו בעיר אחת אחד עשׁיר ואחד ראשׁ׃
2Sa 12:2
לעשׁיר היה צאן ובקר הרבה מאד׃
2Sa 12:3
ולרשׁ אין כל כי אם כבשׂה אחת קטנה אשׁר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשׁתה ובחיקו תשׁכב ותהי לו  כבת׃  
2Sa 12:4
ויבא הלך לאישׁ העשׁיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשׂות לארח הבא לו  ויקח  את  כבשׂת  האישׁ  הראשׁ  ויעשׂה לאישׁ הבא אליו׃
2Sa 12:5
ויחר אף דוד באישׁ מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות האישׁ העשׂה זאת׃
2Sa 12:6
ואת הכבשׂה ישׁלם ארבעתים עקב אשׁר עשׂה את הדבר הזה ועל אשׁר לא חמל׃
2Sa 12:7
ויאמר נתן אל דוד אתה האישׁ כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אנכי משׁחתיך למלך על ישׂראל ואנכי הצלתיך מיד שׁאול׃
2Sa 12:8
ואתנה לך  את  בית  אדניך  ואת  נשׁי  אדניך  בחיקך  ואתנה  לך  את  בית  ישׂראל ויהודה ואם מעט ואספה לך  כהנה  וכהנה׃
2Sa 12:9
מדוע בזית את דבר יהוה לעשׂות הרע בעינו את אוריה החתי הכית בחרב ואת אשׁתו לקחת לך  לאשׁה  ואתו  הרגת  בחרב  בני  עמון׃  
2Sa 12:10
ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי בזתני ותקח את אשׁת אוריה החתי להיות לך  לאשׁה׃  
2Sa 12:11
כה אמר יהוה הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשׁיך לעיניך ונתתי לרעיך ושׁכב עם נשׁיך לעיני השׁמשׁ הזאת׃
2Sa 12:12
כי אתה עשׂית בסתר ואני אעשׂה את הדבר הזה נגד כל ישׂראל ונגד השׁמשׁ׃
2Sa 12:13
ויאמר דוד אל נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר חטאתך לא תמות׃
2Sa 12:14
אפס כי נאץ נאצת את איבי יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך  מות  ימות׃  
2Sa 12:15
וילך נתן אל ביתו ויגף יהוה את הילד אשׁר ילדה אשׁת אוריה לדוד ויאנשׁ׃
2Sa 12:16
ויבקשׁ דוד את האלהים בעד הנער ויצם דוד צום ובא ולן ושׁכב ארצה׃
2Sa 12:17
ויקמו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבה  ולא  ברא  אתם  לחם׃  
2Sa 12:18
ויהי ביום השׁביעי וימת הילד ויראו עבדי דוד להגיד לו  כי  מת  הילד  כי  אמרו  הנה  בהיות  הילד  חי  דברנו  אליו  ולא  שׁמע  בקולנו ואיך נאמר אליו מת הילד ועשׂה רעה׃
2Sa 12:19
וירא דוד כי עבדיו מתלחשׁים ויבן דוד כי מת הילד ויאמר דוד אל עבדיו המת הילד ויאמרו מת׃
2Sa 12:20
ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שׂמלתו ויבא בית יהוה וישׁתחו ויבא אל ביתו וישׁאל וישׂימו לו  לחם  ויאכל׃
2Sa 12:21
ויאמרו עבדיו אליו מה הדבר הזה אשׁר עשׂיתה בעבור הילד חי צמת ותבך וכאשׁר מת הילד קמת ותאכל לחם׃
2Sa 12:22
ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי אמרתי מי יודע יחנני יהוה וחי הילד׃
2Sa 12:23
ועתה מת למה זה אני צם האוכל להשׁיבו עוד אני הלך אליו והוא לא ישׁוב אלי׃
2Sa 12:24
וינחם דוד את בת־שׁבע אשׁתו ויבא אליה וישׁכב עמה ותלד בן ויקרא את שׁמו שׁלמה ויהוה אהבו׃
2Sa 12:25
וישׁלח ביד נתן הנביא ויקרא את שׁמו ידידיה בעבור יהוה׃
2Sa 12:26
וילחם יואב ברבת בני עמון וילכד את עיר המלוכה׃
2Sa 12:27
וישׁלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר נלחמתי ברבה גם לכדתי את עיר המים׃
2Sa 12:28
ועתה אסף את יתר העם וחנה על העיר ולכדה פן אלכד אני את העיר ונקרא שׁמי עליה׃
2Sa 12:29
ויאסף דוד את כל העם וילך רבתה וילחם בה  וילכדה׃  
2Sa 12:30
ויקח את עטרת מלכם מעל ראשׁו ומשׁקלה ככר זהב ואבן  יקרה  ותהי  על  ראשׁ  דוד  ושׁלל  העיר  הוציא  הרבה  מאד׃  
2Sa 12:31
ואת העם אשׁר בה  הוציא  וישׂם  במגרה  ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם במלכן וכן יעשׂה לכל ערי בני עמון וישׁב דוד וכל העם ירושׁלם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.