King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 18
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 18:1
ויפקד דוד את העם אשׁר אתו וישׂם עליהם שׂרי אלפים ושׂרי מאות׃
2Sa 18:2
וישׁלח דוד את העם השׁלשׁית ביד יואב והשׁלשׁית ביד אבישׁי  בן  צרויה  אחי  יואב  והשׁלשׁת ביד אתי הגתי ויאמר המלך אל העם יצא אצא גם אני עמכם׃
2Sa 18:3
ויאמר העם לא תצא כי אם נס ננוס לא ישׂימו אלינו לב ואם ימתו חצינו לא ישׂימו אלינו לב כי עתה כמנו עשׂרה אלפים ועתה טוב כי תהיה לנו  מעיר  לעזיר׃
2Sa 18:4
ויאמר אליהם המלך אשׁר ייטב בעיניכם אעשׂה ויעמד המלך אל יד השׁער וכל העם יצאו למאות ולאלפים׃
2Sa 18:5
ויצו המלך את יואב ואת אבישׁי  ואת  אתי  לאמר  לאט  לי  לנער לאבשׁלום  וכל  העם  שׁמעו  בצות  המלך  את  כל  השׂרים על דבר אבשׁלום׃  
2Sa 18:6
ויצא העם השׂדה לקראת ישׂראל ותהי המלחמה ביער אפרים׃
2Sa 18:7
וינגפו שׁם עם ישׂראל לפני עבדי דוד ותהי שׁם המגפה גדולה ביום ההוא עשׂרים אלף׃
2Sa 18:8
ותהי שׁם המלחמה נפצית על פני כל הארץ וירב היער לאכל בעם מאשׁר אכלה החרב ביום ההוא׃
2Sa 18:9
ויקרא אבשׁלום  לפני  עבדי  דוד  ואבשׁלום  רכב  על  הפרד  ויבא  הפרד  תחת  שׂובך  האלה  הגדולה ויחזק ראשׁו באלה ויתן בין השׁמים ובין הארץ והפרד אשׁר תחתיו עבר׃
2Sa 18:10
וירא אישׁ אחד ויגד ליואב ויאמר הנה ראיתי את אבשׁלם  תלוי  באלה׃  
2Sa 18:11
ויאמר יואב לאישׁ המגיד לו  והנה  ראית  ומדוע  לא  הכיתו  שׁם  ארצה  ועלי  לתת  לך  עשׂרה כסף וחגרה אחת׃
2Sa 18:12
ויאמר האישׁ אל יואב ולא אנכי שׁקל על כפי אלף כסף לא אשׁלח ידי אל בן המלך כי באזנינו צוה המלך אתך ואת אבישׁי  ואת  אתי  לאמר  שׁמרו  מי  בנער  באבשׁלום׃  
2Sa 18:13
או עשׂיתי בנפשׁו שׁקר וכל דבר לא יכחד מן המלך ואתה תתיצב מנגד׃
2Sa 18:14
ויאמר יואב לא כן אחילה לפניך ויקח שׁלשׁה שׁבטים בכפו ויתקעם בלב אבשׁלום  עודנו  חי  בלב  האלה׃  
2Sa 18:15
ויסבו עשׂרה נערים נשׂאי כלי יואב ויכו את אבשׁלום  וימיתהו׃
2Sa 18:16
ויתקע יואב בשׁפר וישׁב העם מרדף אחרי ישׂראל כי חשׂך יואב את העם׃
2Sa 18:17
ויקחו את אבשׁלום  וישׁליכו אתו ביער אל הפחת הגדול ויצבו עליו גל אבנים  גדול  מאד  וכל  ישׂראל נסו אישׁ לאהלו׃
2Sa 18:18
ואבשׁלם  לקח  ויצב  לו  בחיו את מצבת אשׁר בעמק המלך כי אמר אין לי  בן  בעבור  הזכיר  שׁמי  ויקרא  למצבת  על  שׁמו  ויקרא  לה  יד  אבשׁלם  עד  היום  הזה׃  
2Sa 18:19
ואחימעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשׂרה את המלך כי שׁפטו יהוה מיד איביו׃
2Sa 18:20
ויאמר לו  יואב  לא  אישׁ  בשׂרה  אתה  היום  הזה  ובשׂרת ביום אחר והיום הזה לא תבשׂר כי על בן המלך מת׃  
2Sa 18:21
ויאמר יואב לכושׁי לך הגד למלך אשׁר ראיתה וישׁתחו כושׁי ליואב וירץ׃
2Sa 18:22
ויסף עוד אחימעץ בן צדוק ויאמר אל יואב ויהי מה ארצה נא גם אני אחרי הכושׁי ויאמר יואב למה זה אתה רץ בני ולכה  אין  בשׂורה מצאת׃
2Sa 18:23
ויהי מה ארוץ ויאמר לו  רוץ  וירץ  אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושׁי׃
2Sa 18:24
ודוד יושׁב בין שׁני השׁערים וילך הצפה אל גג השׁער אל החומה וישׂא את עיניו וירא והנה אישׁ רץ לבדו׃
2Sa 18:25
ויקרא הצפה ויגד למלך ויאמר המלך אם לבדו בשׂורה בפיו וילך הלוך וקרב׃
2Sa 18:26
וירא הצפה אישׁ אחר רץ ויקרא הצפה אל השׁער ויאמר הנה אישׁ רץ לבדו ויאמר המלך גם זה מבשׂר׃
2Sa 18:27
ויאמר הצפה אני ראה את מרוצת הראשׁון כמרצת אחימעץ בן צדוק ויאמר המלך אישׁ טוב זה ואל בשׂורה טובה יבוא׃
2Sa 18:28
ויקרא אחימעץ ויאמר אל המלך שׁלום וישׁתחו למלך לאפיו ארצה ויאמר ברוך יהוה אלהיך אשׁר סגר את האנשׁים אשׁר נשׂאו את ידם באדני המלך׃
2Sa 18:29
ויאמר המלך שׁלום לנער לאבשׁלום  ויאמר  אחימעץ ראיתי ההמון הגדול לשׁלח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה׃
2Sa 18:30
ויאמר המלך סב התיצב כה ויסב ויעמד׃
2Sa 18:31
והנה הכושׁי בא ויאמר הכושׁי יתבשׂר אדני המלך כי שׁפטך יהוה היום מיד כל הקמים עליך׃
2Sa 18:32
ויאמר המלך אל הכושׁי השׁלום לנער לאבשׁלום  ויאמר  הכושׁי יהיו כנער איבי אדני המלך וכל אשׁר קמו עליך לרעה׃
2Sa 18:33 (19:1)
וירגז  המלך  ויעל  על  עלית  השׁער  ויבך  וכה  אמר  בלכתו  בני  אבשׁלום  בני  בני  אבשׁלום  מי  יתן  מותי  אני  תחתיך  אבשׁלום  בני  בני׃  

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.