King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 17
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 17:1
ויאמר אחיתפל אל אבשׁלם  אבחרה  נא  שׁנים  עשׂר  אלף  אישׁ  ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה׃
2Sa 17:2
ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל העם אשׁר אתו והכיתי את המלך לבדו׃
2Sa 17:3
ואשׁיבה כל העם אליך כשׁוב הכל האישׁ אשׁר אתה מבקשׁ כל העם יהיה שׁלום׃
2Sa 17:4
ויישׁר הדבר בעיני אבשׁלם  ובעיני כל זקני ישׂראל׃
2Sa 17:5
ויאמר אבשׁלום  קרא  נא  גם  לחושׁי הארכי ונשׁמעה מה בפיו גם הוא׃
2Sa 17:6
ויבא חושׁי אל אבשׁלום  ויאמר  אבשׁלום  אליו  לאמר  כדבר  הזה  דבר  אחיתפל הנעשׂה את דברו אם אין אתה דבר׃
2Sa 17:7
ויאמר חושׁי אל אבשׁלום  לא  טובה  העצה  אשׁר  יעץ  אחיתפל בפעם הזאת׃
2Sa 17:8
ויאמר חושׁי אתה ידעת את אביך  ואת  אנשׁיו כי גברים המה ומרי נפשׁ המה כדב שׁכול בשׂדה ואביך  אישׁ  מלחמה  ולא  ילין  את  העם׃  
2Sa 17:9
הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם  בתחלה  ושׁמע  השׁמע  ואמר  היתה  מגפה  בעם  אשׁר  אחרי  אבשׁלם׃  
2Sa 17:10
והוא גם בן חיל אשׁר לבו כלב האריה המס ימס כי ידע כל ישׂראל כי גבור אביך  ובני  חיל  אשׁר  אתו׃  
2Sa 17:11
כי יעצתי האסף יאסף עליך כל ישׂראל מדן ועד באר  שׁבע  כחול  אשׁר  על  הים  לרב ופניך הלכים בקרב׃
2Sa 17:12
ובאנו אליו באחת המקומת אשׁר נמצא שׁם ונחנו עליו כאשׁר יפל הטל על האדמה ולא נותר בו  ובכל  האנשׁים אשׁר אתו גם אחד׃
2Sa 17:13
ואם אל עיר יאסף והשׂיאו כל ישׂראל אל העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד הנחל עד אשׁר לא נמצא שׁם גם צרור׃
2Sa 17:14
ויאמר אבשׁלום  וכל  אישׁ  ישׂראל טובה עצת חושׁי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל אבשׁלום  את  הרעה׃  
2Sa 17:15
ויאמר חושׁי אל צדוק ואל אביתר  הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את אבשׁלם  ואת  זקני  ישׂראל וכזאת וכזאת יעצתי אני׃
2Sa 17:16
ועתה שׁלחו מהרה והגידו לדוד לאמר אל תלן הלילה בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבלע למלך ולכל העם אשׁר אתו׃
2Sa 17:17
ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין  רגל  והלכה  השׁפחה והגידה להם  והם  ילכו  והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃
2Sa 17:18
וירא אתם נער ויגד לאבשׁלם  וילכו  שׁניהם מהרה ויבאו אל בית אישׁ בבחורים ולו  באר  בחצרו  וירדו  שׁם׃  
2Sa 17:19
ותקח האשׁה ותפרשׂ את המסך על פני הבאר ותשׁטח עליו הרפות ולא נודע דבר׃
2Sa 17:20
ויבאו עבדי אבשׁלום  אל  האשׁה  הביתה  ויאמרו איה אחימעץ ויהונתן ותאמר להם  האשׁה  עברו  מיכל  המים  ויבקשׁו ולא מצאו וישׁבו ירושׁלם׃
2Sa 17:21
ויהי אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל דוד קומו ועברו מהרה את המים כי ככה יעץ עליכם אחיתפל׃
2Sa 17:22
ויקם דוד וכל העם אשׁר אתו ויעברו את הירדן עד אור הבקר עד אחד לא נעדר אשׁר לא עבר את הירדן׃
2Sa 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשׂתה עצתו ויחבשׁ את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃  
2Sa 17:24
ודוד בא מחנימה ואבשׁלם  עבר  את  הירדן  הוא  וכל  אישׁ  ישׂראל עמו׃
2Sa 17:25
ואת עמשׂא שׂם אבשׁלם  תחת  יואב  על  הצבא  ועמשׂא בן אישׁ ושׁמו יתרא הישׂראלי אשׁר בא אל אביגל  בת  נחשׁ  אחות  צרויה  אם  יואב׃  
2Sa 17:26
ויחן ישׂראל ואבשׁלם  ארץ  הגלעד׃
2Sa 17:27
ויהי כבוא דוד מחנימה ושׁבי בן נחשׁ מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא  דבר  וברזלי הגלעדי מרגלים׃
2Sa 17:28
משׁכב וספות וכלי יוצר וחטים ושׂערים וקמח וקלי ופול ועדשׁים וקלי׃
2Sa 17:29
ודבשׁ וחמאה וצאן ושׁפות בקר הגישׁו לדוד ולעם אשׁר אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.