King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DEUTERONOMY 5
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Deu 5:1
ויקרא משׁה אל כל ישׂראל ויאמר אלהם שׁמע ישׂראל את החקים ואת המשׁפטים אשׁר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושׁמרתם לעשׂתם׃
Deu 5:2
יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב׃
Deu 5:3
לא את אבתינו  כרת  יהוה  את  הברית  הזאת  כי  אתנו  אנחנו  אלה  פה  היום  כלנו  חיים׃  
Deu 5:4
פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האשׁ׃
Deu 5:5
אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם  את  דבר  יהוה  כי  יראתם  מפני  האשׁ  ולא  עליתם  בהר  לאמר׃  
Deu 5:6
אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Deu 5:7
לא יהיה לך  אלהים  אחרים  על  פני׃  
Deu 5:8
לא תעשׂה לך  פסל  כל  תמונה  אשׁר  בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃
Deu 5:9
לא תשׁתחוה להם  ולא  תעבדם  כי  אנכי  יהוה  אלהיך  אל  קנא  פקד  עון  אבות  על  בנים  ועל  שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃
Deu 5:10
ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותו׃
Deu 5:11
לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃
Deu 5:12
שׁמור את יום השׁבת לקדשׁו כאשׁר צוך יהוה אלהיך׃
Deu 5:13
שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃
Deu 5:14
ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושׁורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך׃
Deu 5:15
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משׁם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשׂות את יום השׁבת׃
Deu 5:16
כבד את אביך  ואת  אמך  כאשׁר  צוך  יהוה  אלהיך  למען  יאריכן ימיך ולמען ייטב לך  על  האדמה  אשׁר  יהוה  אלהיך  נתן׃  
Deu 5:17
לא תרצח׃
Deu 5:18
ולא תנאף׃
Deu 5:19
ולא תגנב׃
Deu 5:20
ולא תענה ברעך עד שׁוא׃
Deu 5:21
ולא תחמד אשׁת רעך ולא תתאוה בית רעך שׂדהו ועבדו ואמתו שׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃
Deu 5:22
את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האשׁ הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שׁני לחת אבנים  ויתנם  אלי׃  
Deu 5:23
ויהי כשׁמעכם את הקול מתוך החשׁך וההר בער באשׁ ותקרבון אלי כל ראשׁי שׁבטיכם וזקניכם׃
Deu 5:24
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שׁמענו מתוך האשׁ היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃
Deu 5:25
ועתה למה נמות כי תאכלנו האשׁ הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשׁמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו׃
Deu 5:26
כי מי כל בשׂר אשׁר שׁמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האשׁ כמנו ויחי׃
Deu 5:27
קרב אתה ושׁמע את כל אשׁר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשׁר ידבר יהוה אלהינו אליך ושׁמענו ועשׂינו׃
Deu 5:28
וישׁמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שׁמעתי את קול דברי העם הזה אשׁר דברו אליך היטיבו כל אשׁר דברו׃
Deu 5:29
מי יתן והיה לבבם זה להם  ליראה  אתי  ולשׁמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם  ולבניהם  לעלם׃  
Deu 5:30
לך אמר להם  שׁובו  לכם  לאהליכם׃
Deu 5:31
ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשׁפטים אשׁר תלמדם ועשׂו בארץ אשׁר אנכי נתן להם  לרשׁתה׃  
Deu 5:32
ושׁמרתם לעשׂות כאשׁר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושׂמאל׃
Deu 5:33
בכל הדרך אשׁר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם  והארכתם  ימים  בארץ  אשׁר  תירשׁון׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.