King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JOSHUA 8
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jos 8:1
ויאמר יהוה אל יהושׁע אל תירא ואל תחת קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו׃
Jos 8:2
ועשׂית לעי ולמלכה כאשׁר עשׂית ליריחו ולמלכה רק שׁללה ובהמתה תבזו לכם  שׂים  לך  ארב  לעיר  מאחריה׃
Jos 8:3
ויקם יהושׁע וכל עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושׁע שׁלשׁים אלף אישׁ גבורי החיל וישׁלחם לילה׃
Jos 8:4
ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים׃
Jos 8:5
ואני וכל העם אשׁר אתי נקרב אל העיר והיה כי יצאו לקראתנו כאשׁר בראשׁנה ונסנו לפניהם׃
Jos 8:6
ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשׁר בראשׁנה ונסנו לפניהם׃
Jos 8:7
ואתם תקמו מהאורב והורשׁתם את העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם׃
Jos 8:8
והיה כתפשׂכם את העיר תציתו את העיר באשׁ כדבר יהוה תעשׂו ראו צויתי אתכם׃
Jos 8:9
וישׁלחם יהושׁע וילכו אל המארב וישׁבו בין בית  אל  ובין  העי  מים  לעי  וילן  יהושׁע בלילה ההוא בתוך העם׃
Jos 8:10
וישׁכם יהושׁע בבקר ויפקד את העם ויעל הוא וזקני ישׂראל לפני העם העי׃
Jos 8:11
וכל העם המלחמה אשׁר אתו עלו ויגשׁו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין העי׃
Jos 8:12
ויקח כחמשׁת אלפים אישׁ וישׂם אותם ארב בין בית  אל  ובין  העי  מים  לעיר׃  
Jos 8:13
וישׂימו העם את כל המחנה אשׁר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושׁע בלילה ההוא בתוך העמק׃
Jos 8:14
ויהי כראות מלך העי וימהרו וישׁכימו ויצאו אנשׁי העיר לקראת ישׂראל למלחמה הוא וכל עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כי ארב לו  מאחרי  העיר׃  
Jos 8:15
וינגעו יהושׁע וכל ישׂראל לפניהם וינסו דרך המדבר׃
Jos 8:16
ויזעקו כל העם אשׁר בעיר לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושׁע וינתקו מן העיר׃
Jos 8:17
ולא נשׁאר אישׁ בעי ובית  אל  אשׁר  לא  יצאו  אחרי  ישׂראל ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישׂראל׃
Jos 8:18
ויאמר יהוה אל יהושׁע נטה בכידון אשׁר בידך אל העי כי בידך אתננה ויט יהושׁע בכידון אשׁר בידו אל העיר׃
Jos 8:19
והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את העיר באשׁ׃
Jos 8:20
ויפנו אנשׁי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשׁן העיר השׁמימה ולא היה בהם  ידים  לנוס  הנה  והנה  והעם  הנס  המדבר  נהפך  אל  הרודף׃
Jos 8:21
ויהושׁע וכל ישׂראל ראו כי לכד הארב את העיר וכי עלה עשׁן העיר וישׁבו ויכו את אנשׁי העי׃
Jos 8:22
ואלה יצאו מן העיר לקראתם ויהיו לישׂראל בתוך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד בלתי השׁאיר לו  שׂריד  ופליט׃
Jos 8:23
ואת מלך העי תפשׂו חי ויקרבו אתו אל יהושׁע׃
Jos 8:24
ויהי ככלות ישׂראל להרג את כל ישׁבי העי בשׂדה במדבר אשׁר רדפום בו  ויפלו  כלם  לפי  חרב  עד  תמם  וישׁבו כל ישׂראל העי ויכו אתה לפי חרב׃
Jos 8:25
ויהי כל הנפלים ביום ההוא מאישׁ ועד אשׁה שׁנים עשׂר אלף כל אנשׁי העי׃
Jos 8:26
ויהושׁע לא השׁיב ידו אשׁר נטה בכידון עד אשׁר החרים את כל ישׁבי העי׃
Jos 8:27
רק הבהמה ושׁלל העיר ההיא בזזו להם ישׂראל כדבר יהוה אשׁר צוה את יהושׁע׃
Jos 8:28
וישׂרף יהושׁע את העי וישׂימה תל עולם שׁממה עד היום הזה׃
Jos 8:29
ואת מלך העי תלה על העץ עד עת הערב וכבוא השׁמשׁ צוה יהושׁע וירידו את נבלתו מן העץ וישׁליכו אותה אל פתח שׁער העיר ויקימו עליו גל אבנים  גדול  עד  היום  הזה׃  
Jos 8:30
אז יבנה יהושׁע מזבח ליהוה אלהי ישׂראל בהר עיבל׃
Jos 8:31
כאשׁר צוה משׁה עבד יהוה את בני ישׂראל ככתוב בספר תורת משׁה מזבח אבנים  שׁלמות אשׁר לא הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שׁלמים׃
Jos 8:32
ויכתב שׁם על האבנים  את  משׁנה  תורת  משׁה  אשׁר  כתב  לפני  בני  ישׂראל׃
Jos 8:33
וכל ישׂראל וזקניו ושׁטרים ושׁפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשׂאי ארון ברית יהוה כגר כאזרח חציו אל מול הר גרזים והחציו אל מול הר עיבל כאשׁר צוה משׁה עבד יהוה לברך את העם ישׂראל בראשׁנה׃
Jos 8:34
ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה ככל הכתוב בספר התורה׃
Jos 8:35
לא היה דבר מכל אשׁר צוה משׁה אשׁר לא קרא יהושׁע נגד כל קהל ישׂראל והנשׁים והטף והגר ההלך בקרבם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.