King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JUDGES 20
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jdg 20:1
ויצאו כל בני ישׂראל ותקהל העדה כאישׁ אחד למדן ועד באר  שׁבע  וארץ  הגלעד  אל  יהוה  המצפה׃
Jdg 20:2
ויתיצבו פנות כל העם כל שׁבטי ישׂראל בקהל עם האלהים ארבע מאות אלף אישׁ רגלי שׁלף חרב׃
Jdg 20:3
וישׁמעו בני בנימן כי עלו בני ישׂראל המצפה ויאמרו בני ישׂראל דברו איכה נהיתה הרעה הזאת׃
Jdg 20:4
ויען האישׁ הלוי אישׁ האשׁה הנרצחה ויאמר הגבעתה אשׁר לבנימן באתי אני ופילגשׁי ללון׃
Jdg 20:5
ויקמו עלי בעלי הגבעה ויסבו עלי את הבית לילה אותי דמו להרג ואת פילגשׁי ענו ותמת׃
Jdg 20:6
ואחז בפילגשׁי ואנתחה ואשׁלחה בכל שׂדה נחלת ישׂראל כי עשׂו זמה ונבלה בישׂראל׃
Jdg 20:7
הנה כלכם בני ישׂראל הבו לכם  דבר  ועצה  הלם׃  
Jdg 20:8
ויקם כל העם כאישׁ אחד לאמר לא נלך אישׁ לאהלו ולא נסור אישׁ לביתו׃
Jdg 20:9
ועתה זה הדבר אשׁר נעשׂה לגבעה עליה בגורל׃
Jdg 20:10
ולקחנו עשׂרה אנשׁים למאה לכל שׁבטי ישׂראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשׂות לבואם לגבע בנימן ככל הנבלה אשׁר עשׂה בישׂראל׃
Jdg 20:11
ויאסף כל אישׁ ישׂראל אל העיר כאישׁ אחד חברים׃
Jdg 20:12
וישׁלחו שׁבטי ישׂראל אנשׁים בכל שׁבטי בנימן לאמר מה הרעה הזאת אשׁר נהיתה׃
Jdg 20:13
ועתה תנו את האנשׁים בני בליעל אשׁר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישׂראל ולא אבו  בנימן  לשׁמע  בקול  אחיהם  בני  ישׂראל׃
Jdg 20:14
ויאספו בני בנימן מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישׂראל׃
Jdg 20:15
ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשׂרים ושׁשׁה אלף אישׁ שׁלף חרב לבד מישׁבי הגבעה התפקדו שׁבע מאות אישׁ בחור׃
Jdg 20:16
מכל העם הזה שׁבע מאות אישׁ בחור אטר יד ימינו כל זה קלע באבן  אל  השׂערה ולא יחטא׃
Jdg 20:17
ואישׁ ישׂראל התפקדו לבד מבנימן ארבע מאות אלף אישׁ שׁלף חרב כל זה אישׁ מלחמה׃
Jdg 20:18
ויקמו ויעלו בית  אל  וישׁאלו באלהים ויאמרו בני ישׂראל מי יעלה לנו  בתחלה  למלחמה עם בני בנימן ויאמר יהוה יהודה בתחלה׃
Jdg 20:19
ויקומו בני ישׂראל בבקר ויחנו על הגבעה׃
Jdg 20:20
ויצא אישׁ ישׂראל למלחמה עם בנימן ויערכו אתם אישׁ ישׂראל מלחמה אל הגבעה׃
Jdg 20:21
ויצאו בני בנימן מן הגבעה וישׁחיתו בישׂראל ביום ההוא שׁנים ועשׂרים אלף אישׁ ארצה׃
Jdg 20:22
ויתחזק העם אישׁ ישׂראל ויספו לערך מלחמה במקום אשׁר ערכו שׁם ביום הראשׁון׃
Jdg 20:23
ויעלו בני ישׂראל ויבכו לפני יהוה עד הערב וישׁאלו ביהוה לאמר האוסיף לגשׁת למלחמה עם בני בנימן אחי ויאמר יהוה עלו אליו׃
Jdg 20:24
ויקרבו בני ישׂראל אל בני בנימן ביום השׁני׃
Jdg 20:25
ויצא בנימן לקראתם מן הגבעה ביום השׁני וישׁחיתו בבני ישׂראל עוד שׁמנת עשׂר אלף אישׁ ארצה כל אלה שׁלפי חרב׃
Jdg 20:26
ויעלו כל בני ישׂראל וכל העם ויבאו בית  אל  ויבכו  וישׁבו שׁם לפני יהוה ויצומו ביום ההוא עד הערב ויעלו עלות ושׁלמים לפני יהוה׃
Jdg 20:27
וישׁאלו בני ישׂראל ביהוה ושׁם ארון ברית האלהים בימים ההם׃
Jdg 20:28
ופינחס בן אלעזר בן אהרן עמד לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי אם אחדל ויאמר יהוה עלו כי מחר אתננו בידך׃
Jdg 20:29
וישׂם ישׂראל ארבים אל הגבעה סביב׃
Jdg 20:30
ויעלו בני ישׂראל אל בני בנימן ביום השׁלישׁי ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם׃
Jdg 20:31
ויצאו בני בנימן לקראת העם הנתקו מן העיר ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסלות אשׁר אחת עלה בית  אל  ואחת  גבעתה  בשׂדה  כשׁלשׁים אישׁ בישׂראל׃
Jdg 20:32
ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשׁנה ובני ישׂראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן העיר אל המסלות׃
Jdg 20:33
וכל אישׁ ישׂראל קמו ממקומו ויערכו בבעל  תמר  וארב  ישׂראל מגיח ממקמו ממערה גבע׃
Jdg 20:34
ויבאו מנגד לגבעה עשׂרת אלפים אישׁ בחור מכל ישׂראל והמלחמה כבדה והם לא ידעו כי נגעת עליהם הרעה׃
Jdg 20:35
ויגף יהוה את בנימן לפני ישׂראל וישׁחיתו בני ישׂראל בבנימן ביום ההוא עשׂרים וחמשׁה אלף ומאה אישׁ כל אלה שׁלף חרב׃
Jdg 20:36
ויראו בני בנימן כי נגפו ויתנו אישׁ ישׂראל מקום לבנימן כי בטחו אל הארב אשׁר שׂמו אל הגבעה׃
Jdg 20:37
והארב החישׁו ויפשׁטו אל הגבעה וימשׁך הארב ויך את כל העיר לפי חרב׃
Jdg 20:38
והמועד היה לאישׁ ישׂראל עם הארב הרב להעלותם משׂאת העשׁן מן העיר׃
Jdg 20:39
ויהפך אישׁ ישׂראל במלחמה ובנימן החל להכות חללים באישׁ ישׂראל כשׁלשׁים אישׁ כי אמרו אך נגוף נגף הוא לפנינו כמלחמה הראשׁנה׃
Jdg 20:40
והמשׂאת החלה לעלות מן העיר עמוד עשׁן ויפן בנימן אחריו והנה עלה כליל העיר השׁמימה׃
Jdg 20:41
ואישׁ ישׂראל הפך ויבהל אישׁ בנימן כי ראה כי נגעה עליו הרעה׃
Jdg 20:42
ויפנו לפני אישׁ ישׂראל אל דרך המדבר והמלחמה הדביקתהו ואשׁר מהערים משׁחיתים אותו בתוכו׃
Jdg 20:43
כתרו את בנימן הרדיפהו מנוחה הדריכהו עד נכח הגבעה ממזרח שׁמשׁ׃
Jdg 20:44
ויפלו מבנימן שׁמנה עשׂר אלף אישׁ את כל אלה אנשׁי חיל׃
Jdg 20:45
ויפנו וינסו המדברה אל סלע הרמון ויעללהו במסלות חמשׁת אלפים אישׁ וידביקו אחריו עד גדעם ויכו ממנו אלפים אישׁ׃
Jdg 20:46
ויהי כל הנפלים מבנימן עשׂרים וחמשׁה אלף אישׁ שׁלף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשׁי חיל׃
Jdg 20:47
ויפנו וינסו המדברה אל סלע הרמון שׁשׁ מאות אישׁ וישׁבו בסלע רמון ארבעה חדשׁים׃
Jdg 20:48
ואישׁ ישׂראל שׁבו אל בני בנימן ויכום לפי חרב מעיר מתם עד בהמה עד כל הנמצא גם כל הערים הנמצאות שׁלחו באשׁ׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.