?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -2 20:25
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  20:25 , , , , , [] . ; [] !


  /
  ויבא
  935 יהושׁפט 3092 ועמו 5971 לבז 962 את 853 שׁללם 7998 וימצאו 4672 בהם לרב 7230 ורכושׁ 7399 ופגרים 6297 וכלי 3627 חמדות 2530 וינצלו 5337 להם לאין 369 משׂא 4853 ויהיו 1961 ימים 3117 שׁלושׁה 7969 בזזים 962 את 853 השׁלל 7998 כי 3588 רב 7227 הוא׃ 1931

  20:25 , , , , , , . , !  20:25 . ө -ү, -, . өүүө өөө . ө , ү .

  20:25 , , , , , [] . ; [] !  και
  2532 ηλθεν 2064 5627 ιωσαφατ 2498 και 2532 ο 3588 3739 λαος 2992 αυτου 847 σκυλευσαι τα 3588 σκυλα 4661 αυτων 846 και 2532 ευρον 2147 5627 κτηνη 2934 πολλα 4183 και 2532 αποσκευην και 2532 σκυλα 4661 και 2532 σκευη 4632 επιθυμητα και 2532 εσκυλευσαν εαυτοις 1438 και 2532 εγενοντο 1096 5633 ημεραι 2250 τρεις 5140 σκυλευοντων αυτων 846 τα 3588 σκυλα 4661 οτι 3754 πολλα 4183 ην 2258 3739 5713
  Czech BKR
  20:25 Proe pistoupil Jozafat s lidem svm, aby rozebrali loupee jejich, a nalezli u nich hojnost zbo i klnot na tlch zbitch. I rozbitovali toho mezi sebou, tak e unesti nemohli; za ti dni dlili ty loupee, proto e jich mnoho bylo.

  20:25 , ; , .


  Croatian Bible

  20:25 Tada doe Joafat s narodom da pokupi plijen i naoe ga mnogo: svakoga blaga, odjee i dragocjenih predmeta; naplijenili su toliko da vie nisu mogli nositi; tri su dana pljakali plijen jer ga je bilo mnogo.


  VERSE 	(25) - 

  Ex 12:35,36 1Sa 30:19,20 2Ki 7:9-16 Ps 68:12 Ro 8:37  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

  God Rules.NET