King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 KINGS 11
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Ki 11:1
והמלך שׁלמה אהב נשׁים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית׃
1Ki 11:2
מן הגוים אשׁר אמר יהוה אל בני ישׂראל לא תבאו בהם  והם  לא  יבאו  בכם  אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם  דבק  שׁלמה  לאהבה׃
1Ki 11:3
ויהי לו  נשׁים  שׂרות  שׁבע  מאות  ופלגשׁים שׁלשׁ מאות ויטו נשׁיו את לבו׃
1Ki 11:4
ויהי לעת זקנת שׁלמה נשׁיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שׁלם עם יהוה אלהיו כלבב דויד אביו׃  
1Ki 11:5
וילך שׁלמה אחרי עשׁתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שׁקץ עמנים׃
1Ki 11:6
ויעשׂ שׁלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה כדוד אביו׃  
1Ki 11:7
אז יבנה שׁלמה במה לכמושׁ שׁקץ מואב בהר אשׁר על פני ירושׁלם ולמלך שׁקץ בני עמון׃
1Ki 11:8
וכן עשׂה לכל נשׁיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן׃
1Ki 11:9
ויתאנף יהוה בשׁלמה כי נטה לבבו מעם יהוה אלהי ישׂראל הנראה אליו פעמים׃
1Ki 11:10
וצוה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלהים אחרים ולא שׁמר את אשׁר צוה יהוה׃
1Ki 11:11
ויאמר יהוה לשׁלמה יען אשׁר היתה זאת עמך ולא שׁמרת בריתי וחקתי אשׁר צויתי עליך קרע אקרע את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך׃
1Ki 11:12
אך בימיך לא אעשׂנה למען דוד אביך  מיד  בנך  אקרענה׃
1Ki 11:13
רק את כל הממלכה לא אקרע שׁבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושׁלם אשׁר בחרתי׃
1Ki 11:14
ויקם יהוה שׂטן לשׁלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום׃
1Ki 11:15
ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שׂר הצבא לקבר את החללים ויך כל זכר באדום׃
1Ki 11:16
כי שׁשׁת חדשׁים ישׁב שׁם יואב וכל ישׂראל עד הכרית כל זכר באדום׃
1Ki 11:17
ויברח אדד הוא ואנשׁים אדמיים מעבדי אביו  אתו  לבוא  מצרים  והדד  נער  קטן׃  
1Ki 11:18
ויקמו ממדין ויבאו פארן ויקחו אנשׁים עמם מפארן ויבאו מצרים אל פרעה מלך מצרים ויתן לו  בית  ולחם  אמר  לו  וארץ נתן׃
1Ki 11:19
וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד ויתן לו  אשׁה  את  אחות  אשׁתו  אחות  תחפניס הגבירה׃
1Ki 11:20
ותלד לו  אחות  תחפניס את גנבת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה ויהי גנבת בית פרעה בתוך בני פרעה׃
1Ki 11:21
והדד שׁמע במצרים כי שׁכב דוד עם אבתיו  וכי  מת  יואב  שׂר  הצבא  ויאמר  הדד  אל  פרעה  שׁלחני ואלך אל ארצי׃
1Ki 11:22
ויאמר לו  פרעה  כי  מה  אתה  חסר  עמי  והנך  מבקשׁ  ללכת  אל  ארצך  ויאמר  לא  כי  שׁלח  תשׁלחני׃
1Ki 11:23
ויקם אלהים לו  שׂטן  את  רזון  בן  אלידע  אשׁר  ברח  מאת  הדדעזר מלך צובה אדניו׃
1Ki 11:24
ויקבץ עליו אנשׁים ויהי שׂר גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשׂק וישׁבו בה  וימלכו  בדמשׂק׃
1Ki 11:25
ויהי שׂטן לישׂראל כל ימי שׁלמה ואת הרעה אשׁר הדד ויקץ בישׂראל וימלך על ארם׃
1Ki 11:26
וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושׁם אמו צרועה אשׁה אלמנה עבד לשׁלמה וירם יד במלך׃
1Ki 11:27
וזה הדבר אשׁר הרים יד במלך שׁלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו׃  
1Ki 11:28
והאישׁ ירבעם גבור חיל וירא שׁלמה את הנער כי עשׂה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף׃
1Ki 11:29
ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושׁלם וימצא אתו אחיה השׁילני הנביא בדרך והוא מתכסה בשׂלמה חדשׁה ושׁניהם לבדם בשׂדה׃
1Ki 11:30
ויתפשׂ אחיה בשׂלמה החדשׁה אשׁר עליו ויקרעה שׁנים עשׂר קרעים׃
1Ki 11:31
ויאמר לירבעם קח לך  עשׂרה  קרעים  כי  כה  אמר  יהוה  אלהי  ישׂראל הנני קרע את הממלכה מיד שׁלמה ונתתי לך  את  עשׂרה  השׁבטים׃
1Ki 11:32
והשׁבט האחד יהיה לו  למען  עבדי  דוד  ולמען  ירושׁלם העיר אשׁר בחרתי בה  מכל  שׁבטי  ישׂראל׃
1Ki 11:33
יען אשׁר עזבוני וישׁתחוו לעשׁתרת אלהי צדנין לכמושׁ אלהי מואב ולמלכם אלהי בני עמון ולא הלכו בדרכי לעשׂות הישׁר בעיני וחקתי ומשׁפטי כדוד אביו׃  
1Ki 11:34
ולא אקח את כל הממלכה מידו כי נשׂיא אשׁתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשׁר בחרתי אתו אשׁר שׁמר מצותי וחקתי׃
1Ki 11:35
ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך  את  עשׂרת  השׁבטים׃
1Ki 11:36
ולבנו אתן שׁבט אחד למען היות ניר לדויד עבדי כל הימים לפני בירושׁלם העיר אשׁר בחרתי לי  לשׂום  שׁמי  שׁם׃  
1Ki 11:37
ואתך אקח ומלכת בכל אשׁר תאוה נפשׁך והיית מלך על ישׂראל׃
1Ki 11:38
והיה אם תשׁמע את כל אשׁר אצוך והלכת בדרכי ועשׂית הישׁר בעיני לשׁמור חקותי ומצותי כאשׁר עשׂה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך  בית  נאמן  כאשׁר  בניתי  לדוד  ונתתי  לך  את  ישׂראל׃
1Ki 11:39
ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים׃
1Ki 11:40
ויבקשׁ שׁלמה להמית את ירבעם ויקם ירבעם ויברח מצרים אל שׁישׁק מלך מצרים ויהי במצרים עד מות שׁלמה׃
1Ki 11:41
ויתר דברי שׁלמה וכל אשׁר עשׂה וחכמתו הלוא הם כתבים על ספר דברי שׁלמה׃
1Ki 11:42
והימים אשׁר מלך שׁלמה בירושׁלם על כל ישׂראל ארבעים שׁנה׃
1Ki 11:43
וישׁכב שׁלמה עם אבתיו  ויקבר  בעיר  דוד  אביו  וימלך  רחבעם  בנו  תחתיו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.