King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 15
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 15:1
ויהי מאחרי כן ויעשׂ לו  אבשׁלום  מרכבה  וססים  וחמשׁים אישׁ רצים לפניו׃
2Sa 15:2
והשׁכים אבשׁלום  ועמד  על  יד  דרך  השׁער  ויהי  כל  האישׁ  אשׁר  יהיה  לו  ריב  לבוא  אל  המלך  למשׁפט ויקרא אבשׁלום  אליו  ויאמר  אי  מזה  עיר  אתה  ויאמר  מאחד  שׁבטי  ישׂראל עבדך׃
2Sa 15:3
ויאמר אליו אבשׁלום  ראה  דברך  טובים  ונכחים ושׁמע אין לך  מאת  המלך׃  
2Sa 15:4
ויאמר אבשׁלום  מי  ישׂמני שׁפט בארץ ועלי יבוא כל אישׁ אשׁר יהיה לו  ריב  ומשׁפט והצדקתיו׃
2Sa 15:5
והיה בקרב אישׁ להשׁתחות לו  ושׁלח  את  ידו  והחזיק לו  ונשׁק׃  
2Sa 15:6
ויעשׂ אבשׁלום  כדבר  הזה  לכל  ישׂראל אשׁר יבאו למשׁפט אל המלך ויגנב אבשׁלום  את  לב  אנשׁי  ישׂראל׃
2Sa 15:7
ויהי מקץ ארבעים שׁנה ויאמר אבשׁלום  אל  המלך  אלכה  נא  ואשׁלם את נדרי אשׁר נדרתי ליהוה בחברון׃
2Sa 15:8
כי נדר נדר עבדך בשׁבתי בגשׁור בארם לאמר אם ישׁיב ישׁיבני יהוה ירושׁלם ועבדתי את יהוה׃
2Sa 15:9
ויאמר לו  המלך  לך  בשׁלום ויקם וילך חברונה׃
2Sa 15:10
וישׁלח אבשׁלום  מרגלים בכל שׁבטי ישׂראל לאמר כשׁמעכם את קול השׁפר ואמרתם מלך אבשׁלום  בחברון׃
2Sa 15:11
ואת אבשׁלום  הלכו  מאתים  אישׁ  מירושׁלם קראים והלכים לתמם ולא ידעו כל דבר׃
2Sa 15:12
וישׁלח אבשׁלום  את  אחיתפל הגילני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים ויהי הקשׁר אמץ והעם הולך ורב את אבשׁלום׃  
2Sa 15:13
ויבא המגיד אל דוד לאמר היה לב אישׁ ישׂראל אחרי אבשׁלום׃  
2Sa 15:14
ויאמר דוד לכל עבדיו אשׁר אתו בירושׁלם קומו ונברחה כי לא תהיה לנו  פליטה  מפני  אבשׁלום  מהרו  ללכת  פן  ימהר  והשׂגנו והדיח עלינו את הרעה והכה העיר לפי חרב׃
2Sa 15:15
ויאמרו עבדי המלך אל המלך ככל אשׁר יבחר אדני המלך הנה עבדיך׃
2Sa 15:16
ויצא המלך וכל ביתו ברגליו ויעזב המלך את עשׂר נשׁים פלגשׁים לשׁמר הבית׃
2Sa 15:17
ויצא המלך וכל העם ברגליו ויעמדו בית  המרחק׃  
2Sa 15:18
וכל עבדיו עברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים שׁשׁ מאות אישׁ אשׁר באו ברגלו מגת עברים על פני המלך׃
2Sa 15:19
ויאמר המלך אל אתי הגתי למה תלך גם אתה אתנו שׁוב ושׁב עם המלך כי נכרי אתה וגם גלה אתה למקומך׃
2Sa 15:20
תמול בואך והיום אנועך עמנו ללכת ואני הולך על אשׁר אני הולך שׁוב והשׁב את אחיך עמך חסד ואמת׃
2Sa 15:21
ויען אתי את המלך ויאמר חי יהוה וחי אדני המלך כי אם במקום אשׁר יהיה שׁם אדני המלך אם למות אם לחיים כי שׁם יהיה עבדך׃
2Sa 15:22
ויאמר דוד אל אתי לך ועבר ויעבר אתי הגתי וכל אנשׁיו וכל הטף אשׁר אתו׃
2Sa 15:23
וכל הארץ בוכים קול גדול וכל העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל העם עברים על פני דרך את המדבר׃
2Sa 15:24
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשׂאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר  עד  תם  כל  העם  לעבור  מן  העיר׃  
2Sa 15:25
ויאמר המלך לצדוק השׁב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשׁבני והראני אתו ואת נוהו׃
2Sa 15:26
ואם כה יאמר לא חפצתי בך  הנני  יעשׂה  לי  כאשׁר טוב בעיניו׃
2Sa 15:27
ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שׁבה העיר בשׁלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר  שׁני  בניכם  אתכם׃  
2Sa 15:28
ראו אנכי מתמהמה בעברות המדבר עד בוא דבר מעמכם להגיד׃
2Sa 15:29
וישׁב צדוק ואביתר  את  ארון  האלהים ירושׁלם וישׁבו שׁם׃
2Sa 15:30
ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראשׁ לו  חפוי  והוא  הלך  יחף  וכל  העם  אשׁר  אתו  חפו  אישׁ  ראשׁו  ועלו  עלה  ובכה׃  
2Sa 15:31
ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשׁרים עם אבשׁלום  ויאמר  דוד  סכל  נא  את  עצת  אחיתפל יהוה׃
2Sa 15:32
ויהי דוד בא עד הראשׁ אשׁר ישׁתחוה שׁם לאלהים והנה לקראתו חושׁי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על ראשׁו׃
2Sa 15:33
ויאמר לו  דוד  אם  עברת  אתי  והית  עלי  למשׂא׃
2Sa 15:34
ואם העיר תשׁוב ואמרת לאבשׁלום  עבדך  אני  המלך  אהיה  עבד  אביך  ואני  מאז  ועתה  ואני  עבדך  והפרתה לי  את  עצת  אחיתפל׃
2Sa 15:35
והלוא עמך שׁם צדוק ואביתר  הכהנים והיה כל הדבר אשׁר תשׁמע מבית המלך תגיד לצדוק ולאביתר  הכהנים׃
2Sa 15:36
הנה שׁם עמם שׁני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר  ושׁלחתם בידם אלי כל דבר אשׁר תשׁמעו׃
2Sa 15:37
ויבא חושׁי רעה דוד העיר ואבשׁלם  יבא  ירושׁלם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.