King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - GENESIS 24
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Gen 24:1
ואברהם  זקן  בא  בימים  ויהוה  ברך  את  אברהם  בכל׃  
Gen 24:2
ויאמר אברהם  אל  עבדו  זקן  ביתו  המשׁל  בכל  אשׁר  לו  שׂים נא ידך תחת ירכי׃
Gen 24:3
ואשׁביעך ביהוה אלהי השׁמים ואלהי הארץ אשׁר לא תקח אשׁה לבני מבנות הכנעני אשׁר אנכי יושׁב בקרבו׃
Gen 24:4
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשׁה לבני ליצחק׃
Gen 24:5
ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה  האשׁה  ללכת  אחרי  אל  הארץ  הזאת  ההשׁב  אשׁיב  את  בנך  אל  הארץ  אשׁר  יצאת  משׁם׃  
Gen 24:6
ויאמר אליו אברהם  השׁמר  לך  פן  תשׁיב  את  בני  שׁמה׃  
Gen 24:7
יהוה אלהי השׁמים אשׁר לקחני מבית אבי  ומארץ  מולדתי ואשׁר דבר לי  ואשׁר  נשׁבע  לי  לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישׁלח מלאכו לפניך ולקחת אשׁה לבני משׁם׃
Gen 24:8
ואם לא תאבה  האשׁה  ללכת  אחריך  ונקית  משׁבעתי זאת רק את בני לא תשׁב שׁמה׃
Gen 24:9
וישׂם העבד את ידו תחת ירך אברהם  אדניו  וישׁבע לו  על  הדבר  הזה׃  
Gen 24:10
ויקח העבד עשׂרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם  נהרים  אל  עיר  נחור׃  
Gen 24:11
ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השׁאבת׃
Gen 24:12
ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם  הקרה  נא  לפני  היום  ועשׂה  חסד  עם  אדני  אברהם׃  
Gen 24:13
הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשׁי העיר יצאת לשׁאב מים׃
Gen 24:14
והיה הנער אשׁר אמר אליה הטי נא כדך ואשׁתה ואמרה שׁתה וגם גמליך אשׁקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה  אדע  כי  עשׂית  חסד  עם  אדני׃  
Gen 24:15
ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשׁר ילדה לבתואל בן מלכה אשׁת נחור אחי אברהם  וכדה  על  שׁכמה׃
Gen 24:16
והנער טבת מראה מאד בתולה ואישׁ לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל׃
Gen 24:17
וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך׃
Gen 24:18
ותאמר שׁתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשׁקהו׃
Gen 24:19
ותכל להשׁקתו ותאמר גם לגמליך אשׁאב עד אם כלו לשׁתת׃
Gen 24:20
ותמהר ותער כדה אל השׁקת ותרץ עוד אל הבאר לשׁאב ותשׁאב לכל גמליו׃
Gen 24:21
והאישׁ משׁתאה לה  מחרישׁ  לדעת  ההצליח יהוה דרכו אם לא׃
Gen 24:22
ויהי כאשׁר כלו הגמלים לשׁתות ויקח האישׁ נזם זהב בקע משׁקלו ושׁני צמידים על ידיה עשׂרה זהב משׁקלם׃
Gen 24:23
ויאמר בת מי את הגידי נא לי  הישׁ  בית  אביך  מקום  לנו  ללין׃
Gen 24:24
ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשׁר ילדה לנחור׃
Gen 24:25
ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון׃
Gen 24:26
ויקד האישׁ וישׁתחו ליהוה׃
Gen 24:27
ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם  אשׁר  לא  עזב  חסדו  ואמתו  מעם  אדני  אנכי  בדרך  נחני  יהוה  בית  אחי  אדני׃  
Gen 24:28
ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה׃
Gen 24:29
ולרבקה אח ושׁמו לבן וירץ לבן אל האישׁ החוצה אל העין׃
Gen 24:30
ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשׁמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האישׁ ויבא אל האישׁ והנה עמד על הגמלים על העין׃
Gen 24:31
ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים׃
Gen 24:32
ויבא האישׁ הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשׁים אשׁר אתו׃
Gen 24:33
ויישׂם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר׃
Gen 24:34
ויאמר עבד אברהם  אנכי׃  
Gen 24:35
ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו  צאן  ובקר  וכסף  וזהב  ועבדם  ושׁפחת וגמלים וחמרים׃
Gen 24:36
ותלד שׂרה אשׁת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו  את  כל  אשׁר׃  
Gen 24:37
וישׁבעני אדני לאמר לא תקח אשׁה לבני מבנות הכנעני אשׁר אנכי ישׁב בארצו׃
Gen 24:38
אם לא אל בית אבי  תלך  ואל  משׁפחתי ולקחת אשׁה לבני׃
Gen 24:39
ואמר אל אדני אלי לא תלך האשׁה אחרי׃
Gen 24:40
ויאמר אלי יהוה אשׁר התהלכתי לפניו ישׁלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשׁה לבני ממשׁפחתי ומבית אבי׃  
Gen 24:41
אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משׁפחתי ואם לא יתנו לך  והיית  נקי  מאלתי׃
Gen 24:42
ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם  אם  ישׁך  נא  מצליח  דרכי  אשׁר  אנכי  הלך  עליה׃  
Gen 24:43
הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשׁאב ואמרתי אליה השׁקיני נא מעט מים מכדך׃
Gen 24:44
ואמרה אלי גם אתה שׁתה וגם לגמליך אשׁאב הוא האשׁה אשׁר הכיח יהוה לבן אדני׃
Gen 24:45
אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שׁכמה ותרד העינה ותשׁאב ואמר אליה השׁקיני נא׃
Gen 24:46
ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שׁתה וגם גמליך אשׁקה ואשׁת וגם הגמלים השׁקתה׃
Gen 24:47
ואשׁאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשׁר ילדה לו  מלכה  ואשׂם  הנזם  על  אפה  והצמידים על ידיה׃
Gen 24:48
ואקד ואשׁתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם  אשׁר  הנחני  בדרך  אמת  לקחת  את  בת  אחי  אדני  לבנו׃  
Gen 24:49
ועתה אם ישׁכם עשׂים חסד ואמת את אדני הגידו לי  ואם  לא  הגידו  לי  ואפנה על ימין או על שׂמאל׃
Gen 24:50
ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב׃
Gen 24:51
הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשׁה לבן אדניך כאשׁר דבר יהוה׃
Gen 24:52
ויהי כאשׁר שׁמע עבד אברהם  את  דבריהם וישׁתחו ארצה ליהוה׃
Gen 24:53
ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה׃
Gen 24:54
ויאכלו וישׁתו הוא והאנשׁים אשׁר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שׁלחני לאדני׃
Gen 24:55
ויאמר אחיה ואמה תשׁב הנער אתנו ימים או עשׂור אחר תלך׃
Gen 24:56
ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שׁלחוני ואלכה לאדני׃
Gen 24:57
ויאמרו נקרא לנער ונשׁאלה את פיה׃
Gen 24:58
ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האישׁ הזה ותאמר אלך׃
Gen 24:59
וישׁלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם  ואת  אנשׁיו׃
Gen 24:60
ויברכו את רבקה ויאמרו לה  אחתנו  את  היי  לאלפי  רבבה  ויירשׁ זרעך את שׁער שׂנאיו׃
Gen 24:61
ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האישׁ ויקח העבד את רבקה וילך׃
Gen 24:62
ויצחק בא מבוא באר  לחי  ראי  והוא  יושׁב  בארץ  הנגב׃  
Gen 24:63
ויצא יצחק לשׂוח בשׂדה לפנות ערב וישׂא עיניו וירא והנה גמלים באים׃
Gen 24:64
ותשׂא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל׃
Gen 24:65
ותאמר אל העבד מי האישׁ הלזה ההלך בשׂדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס׃
Gen 24:66
ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשׁר עשׂה׃
Gen 24:67
ויבאה יצחק האהלה שׂרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו  לאשׁה  ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.