?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -1 8:12
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  8:12 [] , , , ;


  /
  ולשׂום
  7760 לו שׂרי 8269 אלפים 505 ושׂרי 8269 חמשׁים 2572 ולחרשׁ 2790 חרישׁו 2758 ולקצר 7114 קצירו 7105 ולעשׂות 6213 כלי 3627 מלחמתו 4421 וכלי 3627 רכבו׃ 7393

  8:12 ', , , .  8:12 ң , үү , ө , , .

  8:12 [] , , , ;  και
  2532 θεσθαι αυτους 846 εαυτω 1438 χιλιαρχους και 2532 εκατονταρχους 1543 και 2532 θεριζειν 2325 5721 θερισμον 2326 αυτου 847 και 2532 τρυγαν τρυγητον αυτου 847 και 2532 ποιειν 4160 5721 σκευη 4632 πολεμικα αυτου 847 και 2532 σκευη 4632 αρματων 716 αυτου 847
  Czech BKR
  8:12 Tak ustanov je sob za hejtmany nad tisci a za padestnky, a aby jemu orali rol jeho, a ali obil jeho, t aby jemu dlali nstroje vlen a ppravy k vozm jeho.

  8:12 , , , .


  Croatian Bible

  8:12 Postavljat e ih za tisunike i pedesetnike; orat e oni njegovu zemlju, eti njegovu etvu, izraivati mu bojno oruje i opremu za njegova bojna kola.


  VERSE 	(12) - 

  1Ch 27:1-22  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  God Rules.NET