?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 24:46
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  24:46 , , , ;


  /

  μακαριος
  3107 ο 3588 δουλος 1401 εκεινος 1565 ον 3739 ελθων 2064 5631 ο 3588 κυριος 2962 αυτου 846 ευρησει 2147 5692 ποιουντα 4160 5723 ουτως 3779

  24:46 , , !  24:46 , .

  24:46 , , , ;  μακαριος
  3107 ο 3588 δουλος 1401 εκεινος 1565 ον 3739 ελθων 2064 5631 ο 3588 κυριος 2962 αυτου 846 ευρησει 2147 5692 ποιουντα 4160 5723 ουτως 3779
  Czech BKR
  24:46 Blahoslaven sluebnk ten, kterho, pijda pn jeho, nalezl by, an tak in.

  24:46 , , , , .


  Croatian Bible

  24:46 Blago onome sluzi kojega gospodar kada doe nae da tako radi!


  VERSE 	(46) - 

  Mt 25:34 Lu 12:37,43 Php 1:21-23 2Ti 4:6-8 2Pe 1:13-15  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

  God Rules.NET