King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 1 SAMUEL 20
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    1Sa 20:1
ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשׂיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך  כי  מבקשׁ  את  נפשׁי׃
1Sa 20:2
ויאמר לו  חלילה  לא  תמות  הנה  לו  עשׁה אבי  דבר  גדול  או  דבר  קטן  ולא  יגלה  את  אזני  ומדוע  יסתיר  אבי  ממני  את  הדבר  הזה  אין  זאת׃  
1Sa 20:3
וישׁבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך  כי  מצאתי  חן  בעיניך ויאמר אל ידע זאת יהונתן פן יעצב ואולם חי יהוה וחי נפשׁך כי כפשׂע ביני ובין המות׃
1Sa 20:4
ויאמר יהונתן אל דוד מה תאמר נפשׁך ואעשׂה׃
1Sa 20:5
ויאמר דוד אל יהונתן הנה חדשׁ מחר ואנכי ישׁב אשׁב עם המלך לאכול ושׁלחתני ונסתרתי בשׂדה עד הערב השׁלשׁית׃
1Sa 20:6
אם פקד יפקדני אביך  ואמרת  נשׁאל  נשׁאל  ממני  דוד  לרוץ  בית  לחם עירו כי זבח הימים שׁם לכל המשׁפחה׃
1Sa 20:7
אם כה יאמר טוב שׁלום לעבדך ואם חרה יחרה לו  דע  כי  כלתה  הרעה  מעמו׃  
1Sa 20:8
ועשׂית חסד על עבדך כי בברית יהוה הבאת את עבדך עמך ואם ישׁ בי  עון  המיתני אתה ועד אביך  למה  זה  תביאני׃
1Sa 20:9
ויאמר יהונתן חלילה לך  כי  אם  ידע  אדע  כי  כלתה  הרעה  מעם  אבי  לבוא  עליך  ולא  אתה  אגיד׃  
1Sa 20:10
ויאמר דוד אל יהונתן מי יגיד לי  או  מה  יענך  אביך  קשׁה׃  
1Sa 20:11
ויאמר יהונתן אל דוד לכה ונצא השׂדה ויצאו שׁניהם השׂדה׃
1Sa 20:12
ויאמר יהונתן אל דוד יהוה אלהי ישׂראל כי אחקר את אבי  כעת  מחר  השׁלשׁית והנה טוב אל דוד ולא אז אשׁלח אליך וגליתי את אזנך׃
1Sa 20:13
כה יעשׂה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי ייטב אל אבי  את  הרעה  עליך  וגליתי את אזנך ושׁלחתיך והלכת לשׁלום ויהי יהוה עמך כאשׁר היה עם אבי׃  
1Sa 20:14
ולא אם עודני חי ולא תעשׂה עמדי חסד יהוה ולא אמות׃
1Sa 20:15
ולא תכרת את חסדך מעם ביתי עד עולם ולא בהכרת יהוה את איבי דוד אישׁ מעל פני האדמה׃
1Sa 20:16
ויכרת יהונתן עם בית דוד ובקשׁ יהוה מיד איבי דוד׃
1Sa 20:17
ויוסף יהונתן להשׁביע את דוד באהבתו אתו כי אהבת נפשׁו אהבו׃
1Sa 20:18
ויאמר לו  יהונתן  מחר  חדשׁ  ונפקדת כי יפקד מושׁבך׃
1Sa 20:19
ושׁלשׁת תרד מאד ובאת אל המקום אשׁר נסתרת שׁם ביום המעשׂה וישׁבת אצל האבן  האזל׃  
1Sa 20:20
ואני שׁלשׁת החצים צדה אורה לשׁלח לי  למטרה׃  
1Sa 20:21
והנה אשׁלח את הנער לך מצא את החצים אם אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי שׁלום לך  ואין  דבר  חי  יהוה׃  
1Sa 20:22
ואם כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שׁלחך יהוה׃
1Sa 20:23
והדבר אשׁר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד עולם׃
1Sa 20:24
ויסתר דוד בשׂדה ויהי החדשׁ וישׁב המלך על הלחם לאכול׃
1Sa 20:25
וישׁב המלך על מושׁבו כפעם בפעם אל מושׁב הקיר ויקם יהונתן וישׁב אבנר  מצד  שׁאול  ויפקד  מקום  דוד׃  
1Sa 20:26
ולא דבר שׁאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור׃
1Sa 20:27
ויהי ממחרת החדשׁ השׁני ויפקד מקום דוד ויאמר שׁאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישׁי גם תמול גם היום אל הלחם׃
1Sa 20:28
ויען יהונתן את שׁאול נשׁאל נשׁאל דוד מעמדי עד בית  לחם׃  
1Sa 20:29
ויאמר שׁלחני נא כי זבח משׁפחה לנו  בעיר  והוא  צוה  לי  אחי  ועתה  אם  מצאתי  חן  בעיניך אמלטה נא ואראה את אחי על כן לא בא אל שׁלחן המלך׃
1Sa 20:30
ויחר אף שׁאול ביהונתן ויאמר לו  בן  נעות  המרדות הלוא ידעתי כי בחר אתה לבן ישׁי לבשׁתך ולבשׁת ערות אמך׃
1Sa 20:31
כי כל הימים אשׁר בן ישׁי חי על האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שׁלח וקח אתו אלי כי בן מות הוא׃
1Sa 20:32
ויען יהונתן את שׁאול אביו  ויאמר  אליו  למה  יומת  מה  עשׂה׃  
1Sa 20:33
ויטל שׁאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו  להמית  את  דוד׃  
1Sa 20:34
ויקם יהונתן מעם השׁלחן בחרי אף ולא אכל ביום החדשׁ השׁני לחם כי נעצב אל דוד כי הכלמו אביו׃  
1Sa 20:35
ויהי בבקר ויצא יהונתן השׂדה למועד דוד ונער קטן עמו׃
1Sa 20:36
ויאמר לנערו רץ מצא נא את החצים אשׁר אנכי מורה הנער רץ והוא ירה החצי להעברו׃
1Sa 20:37
ויבא הנער עד מקום החצי אשׁר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה׃
1Sa 20:38
ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושׁה אל תעמד וילקט נער יהונתן את החצי ויבא אל אדניו׃
1Sa 20:39
והנער לא ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר׃
1Sa 20:40
ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשׁר לו  ויאמר  לו  לך  הביא  העיר׃  
1Sa 20:41
הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישׁתחו שׁלשׁ פעמים וישׁקו אישׁ את רעהו ויבכו אישׁ את רעהו עד דוד הגדיל׃
1Sa 20:42
ויאמר יהונתן לדוד לך לשׁלום אשׁר נשׁבענו שׁנינו אנחנו בשׁם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם׃  (21:1)  ויקם  וילך  ויהונתן בא העיר׃  

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.