?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 35:8
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  35:8 , , , , , , -- , , --


  /
  ונשׁמע
  8085 בקול 6963 יהונדב 3082 בן 1121 רכב 7394 אבינו 1 לכל 3605 אשׁר 834 צונו 6680 לבלתי 1115 שׁתות 8354 יין 3196 כל 3605 ימינו 3117 אנחנו 587 נשׁינו 802 בנינו 1121 ובנתינו׃ 1323

  35:8 , , , , , , ,  35:8 , . : өүүңө өөө , ң , ң , ң ,

  35:8 , , , , , , -- , , --  οι
  3588 προφηται 4396 οι 3588 γεγονοτες 1096 5756 προτεροι μου 3450 και 2532 προτεροι υμων 5216 απο 575 του 3588 αιωνος 165 και 2532 επροφητευσαν επι 1909 γης 1093 πολλης 4183 και 2532 επι 1909 βασιλειας 932 μεγαλας 3173 εις 1519 πολεμον 4171
  Czech BKR
  35:8 Proto uposlechli jsme hlasu Jonadaba syna Rechabova, otce naeho, ve vem, co pikzal nm, abychom nepili vna po vecky dny sv, my, manelky nae, synov nai, i dcery nae,

  35:8 , , , , , , , ,


  Croatian Bible

  35:8 I mi posluasmo glas oca Jonadaba, sina Rekabova, u svem to nam je zapovjedio: da nikad vina ne pijemo, ni mi ni ene nae, niti sinovi nai, ni keri nae,


  VERSE 	(8) - 

  Pr 1:8,9; 4:1,2,10; 6:20; 13:1 Col 3:20  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

  God Rules.NET