?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 34:21
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  34:21 , , , .


  /
  ואת
  853 צדקיהו 6667 מלך 4428 יהודה 3063 ואת 853 שׂריו 8269 אתן 5414 ביד 3027 איביהם 341 וביד 3027 מבקשׁי 1245 נפשׁם 5315 וביד 3027 חיל 2428 מלך 4428 בבל 894 העלים 5927 מעליכם׃ 5921

  34:21 , , , , , .  34:21 үү өөөү өөүү , өүүү .

  34:21 , , , . septuagint24Oz34z21


  Czech BKR
  34:21 Sedechie tak krle Judskho, i knata jeho vydm v ruku neptel jejich, a v ruku hledajcch bezivot jejich, v ruku, pravm, vojska krle Babylonskho, kte odthli od vs.

  34:21 , , , , .


  Croatian Bible

  34:21 Sidkiju, kralja judejskoga, i njegove knezove predat u u ruke dumana koji im rade o glavi i u ruke vojske kralja babilonskoga, koja se od vas bila povukla.


  VERSE 	(21) - 

  :3-5; 39:6; 52:10,24-27 2Ki 25:18-21 La 4:20 Eze 17:16  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  God Rules.NET